TimeSpan.ToString

만드는 일/프로그램 2014.05.19 13:46 Posted by soulfree >동네청년<

출처 : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd992632(v=vs.110).aspx// The example displays the following output: 
// c: 00:00:00 
// g: 0:00:00 
// G: 0:00:00:00.0000000 
// hh\:mm\:ss: 00:00:00 
// %m' min.': 0 min. 
//  
// c: -14.00:00:00 
// g: -14:0:00:00 
// G: -14:00:00:00.0000000 
// hh\:mm\:ss: 00:00:00 
// %m' min.': 0 min. 
//  
// c: 01:02:03 
// g: 1:02:03 
// G: 0:01:02:03.0000000 
// hh\:mm\:ss: 01:02:03 
// %m' min.': 2 min. 
//  
// c: 00:00:00.2500000 
// g: 0:00:00.25 
// G: 0:00:00:00.2500000 
// hh\:mm\:ss: 00:00:00 
// %m' min.': 0 min. 
//  
// c: 99.23:59:59.9990000 
// g: 99:23:59:59.999 
// G: 99:23:59:59.9990000 
// hh\:mm\:ss: 23:59:59 
// %m' min.': 59 min. 
//  
// c: 03:00:00 
// g: 3:00:00 
// G: 0:03:00:00.0000000 
// hh\:mm\:ss: 03:00:00 
// %m' min.': 0 min. 
//  
// c: 00:00:00.0250000 
// g: 0:00:00.025 
// G: 0:00:00:00.0250000 
// hh\:mm\:ss: 00:00:00 
// %m' min.': 0 min.

저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
신고